Bedriftskulturell utvikling

Når mennesker samhandler, vil det bevisst og ubevisst nærmest umiddelbart oppstå normer og regler for hva slags type holdning, atferd og kommunikasjon som er akseptabel i gruppen. Disse normene og verdiene kalles en kultur. Denne kulturen har både stabile og dynamiske elementer, og består av subkulturer i mindre grupper og en felles kultur som gjelder for alle.

Les mer

Kulturen former dens medlemmer. Mennesker har vanligvis behov for sosial tilhørighet, og for å være innenfor en gruppe, er du nødt til å bli en del av kulturen. En veldig viktig del av enhver medarbeiders oppmerksomhet på en ny arbeidsplass vil derfor være å finne ut av «Hvordan fungerer det her?» og «Hvordan skal jeg fungere best mulig i denne gruppen?»

Mennesker som introduseres for en kultur har tre alternativer:

  1. Tilpasse seg. Finne sin plass i gruppen som fungerer tilfredsstillende
  2. Påvirke kulturen. Direkte eller indirekte kommunikasjon som bidrar til endring
  3. Forlate kulturen. Isolasjon, utenforskap eller å finne en annen kultur

Et menneske trenger ikke velge bare ett av disse standpunktene, men kan veldig lett kombinere og veksle mellom de ulike alternativene. Hvert alternativ vil selvsagt innvirke på medlemmet i gruppen, men også i noen grad på kulturen selv. Mennesker som velger utenforskap eller isolasjon kan sette gruppen i en beredskap og kunne oppfattes som en trussel, da kulturen i sin natur forventer tilpasning. På samme måte vil tilpasninger styrke kulturens tro på at den virker etter hensikten.

I alle kulturer finnes det verdier og normer som i ulike situasjoner slår ut negativt. Om dette skjer regelmessig og påvirker negativt både medlemmene i kulturen og gruppens resultater, er det nødvendig å iverksette kulturelle endringer. Like viktig er det å finne positive kulturelle utslag som med hell kan bli mer fremtredende og dominerende. 

Bedriftskulturell utvikling handler om:

  1. Å kartlegge og beskrive den eksisterende kulturen, bruk av verdikompass
  2. Å bestemme hvilke deler av kulturen som skal stimuleres
  3. Beskrive verdier og normer for framtidig kultur
  4. Bestemme strukturer, kommunikasjons- og arbeidsformer i samsvar med ny kultur
  5. Utvikle verdibasert ledelse som sikrer at man lever ut verdier og normer
  6. Oppfølging av det verdibaserte arbeidet

Utbyttet av et slikt program kan være: bedre forståelse av kulturen i egen bedrift, få tilgang til konkrete virkemidler for å utvikle kulturen positivt, innsikt og ferdigheter innen verdibasert ledelse.