Forebygging av radikalisering

Det er alt for lett å ta tak i et problem først etter at det er oppstått og gjenkjent. Det å forebygge handler om å være i stand til å kjenne igjen årsakene til at et problem kan oppstå og ta tak i situasjonen før det er blitt et problem.

Det handler om å møte hverandre på en måte som gjør at mennesker føler seg funksjonelle, kapable og verdifulle, i en verden der man opplever at en majoritet av autoriteter kommuniserer og signaliserer det motsatte.

Les mer

Bakgrunn

Verden og samfunnet beveger seg mot en polarisering og fremmedgjøring. Grupper står opp mot hverandre og de er mer opptatt å fremme sin egen sak framfor å gå i dialog og fremme gjensidig forståelse, respekt og en tilnærming. Jevnlig oppstår hendelser som gir tydelige signaler om at mennesker havner i et utenforskap. Noen ganger er det konflikter og vold i skole og nærmiljø, andre ganger resulterer det i netthets og mobbing, og i noen sjeldne men veldig alvorlige tilfeller oppstår det terror, ødeleggelse og drap. Konsekvensene av at mennesker føler seg utenfor og fremmedgjort i det alminnelige samfunnet er og kan bli fatale for mange, skape generell utrygghet og uro, og vil kunne gi enorme konsekvenser. Det er anslått at én manns terror alene har kostet samfunnet 15 milliarder kroner, i tillegg til at titusenvis av mennesker ble direkte og indirekte alvorlig berørt av hans handlinger en enkelt julidag i 2011.

Problem

I polariseringen oppstår fremmedgjøring og utenforskap. I utenforskap kan et menneske lett oppsøke og møte andre i samme situasjon. Et nytt innenforskap oppstår og ekstremt sterke krefter utløses gjennom at en får dekket grunnleggende sosiale og personlige behov en ikke har fått dekket andre steder. Blant likesinnede oppstår til tider vidunderlig vakre bekreftelser og opplevelser som en ikke har fått noen andre steder i det etablerte «normale» samfunnet, og behovet for å returnere til et samfunn som hverken respekterer eller forstår deg reduseres og forsvinner. Man blir snarere fiendtlig innstilt til det etablerte, tar avstand og ser med forakt og aggresjon på alt det som er trivielt, overfladisk, falskt og i bunn og grunn meningsløst.

Den vanlige taklingen

Som på mange andre steder i livet er det enklest å lete etter en løsning på et problem som har oppstått heller enn å ta problemet ved røttene slik at det aldri blir en realitet. Det ligger i den menneskelige natur å først ta fatt i noe man tilsynelatende gjenkjenner og forstår, framfor å begynne med noe man ikke vet hva er, hvor er eller vet hvorfor oppstår. Derfor lages lister over tegn på radikalisering. De etablerte institusjonene leter etter de første tegnene på når ting blir galt. Først når de ser at tegnene blir tydelige velger man å iverksette tiltak. Disse tiltakene er i tillegg ofte preget av at personene det gjelder stigmatiseres, problematiseres og fordømmes. På den måten øker avstand og utenforskap ytterligere og man oppnår det stikk motsatte effekt av hva man ønsket seg.

En tydelig løsning

Å jobbe med røttene og der hvor radikalisering oppstår handler om å gjenkjenne de naturlige og egentlig sunne årsakene til utenforskap. Det handler om å se mennesker på et tidspunkt der de er mottakelige for å bevege seg mot noe som gir dem mening og verdi, men som samtidig setter de utenfor det etablerte samfunnet og i verste fall skaper en ekstremisme som skader dem selv og andre.

Hva består konseptet av?

Konseptet er for alle, ikke bare de som er i faresonen eller i direkte kontakt med disse. Det handler om å samle det ansvaret hver enkelt av oss har for å ha mulighet til å lykkes innen forebygging. Tema og fokus er på mennesker som enten selv er i mulig utenforskap eller befinner seg i direkte kontakt med de som er i ferd med å gjøre det.
Det består av et foredrag og en påfølgende workshop som setter ord på de grunnleggende årsakene til at mennesker beveger seg i utenforskap og inn i radikalisering, og viktigst av alt blir introdusert for og erfarer helt konkrete metoder for hvordan man kan etablere og gjennomføre en dialog. Det utløser personlige erkjennelser, sterke emosjonelle reaksjoner og utfordrer etablerte overbevisninger. Ikke minst gir det helt konkrete verktøy og tiltak for både de som er i ferd med å bevege seg inn i et utenforskap, og de som befinner seg i umiddelbar nærhet av dem.
Konseptet består av to deler:

  1. Et foredrag for mennesker i førstelinje på 60-90 minutter med en påfølgende workshop der man lærer og erfarer hvordan dialog gjennomføres i praksis
  2. Et foredrag til ungdommen på 60 minutter.

Der begge delene er aktuelle vil de gjennomføres med en ukes mellomrom. Første del har en øvre begrensing på 25 deltakere. Det er ingen begrensninger når det gjelder antall deltakere på del 2.

Hvordan virker konseptet?

Foredraget holdes av Nina Lian Brandt som gjennom en forskningsbasert tilnærming har helt konkret forståelse omkring hvordan og hvorfor utenforskap og radikalisering oppstår. I tillegg er foredraget formet av hennes profesjonelle og personlige praktiske erfaringer. Foredraget utløser engasjement, erkjennelser, entusiasme, tro og handlekraft hos deltakerne, samtidig som det gir praktiske og lett tilgjengelige forslag til hva man kan gjøre for å forebygge og motvirke radikalisering.
Foredraget etterfølges av en workshop der tankene og følelsene som er utløst i foredraget skal resultere i konkrete beslutninger, handlingsplaner samt gjensidig enighet og forankring. Dialog som metode står sentralt i arbeidet. I tillegg vil alle få med seg en bok om ekstremisme og radikalisering som vil virke inspirerende og veiledende i etterkant.

Verdibeskrivelse

Deltakere vil i etterkant oppleve at de i veldig mye større grad opplever at de forstår og anerkjenner grunnene til utenforskap og radikalisering, og på den måten unngår å fordømme og demonisere, men heller inviterer til dialog og konstruktivt arbeid. Deltakere som allerede føler seg i utenforskap eller beveger seg i den retningen vil føle seg sett og forstått, og vil i stedet for å øke avstanden ytterligere, kunne åpne seg mot en dialog og forståelse.
Konseptet vil samtidig produsere konkret tiltak skapt og bestemt av dem det gjelder, både de som konseptet gjelder, men også de som befinner seg i umiddelbar nærhet og samhandling.

Tidligere erfaringer

Konseptet er gjennomført i ulike former på videregående skoler og for NAV. Reaksjonene har vært overveldende og mange forteller om livsendrende innsikt og erkjennelser. I tillegg fortelles det om hvor lett det er å gå i gang nærmest umiddelbart etter seansen og hvor raskt man ser konkrete effekter av hva man gjør.

Hvem er ansvarlig?

Nina Lian Brandt har skrevet en avhandling som har gitt toppresultater og er helt alene om å ha behandlet tematikken «forebygging av radikalisering» på denne måten. Hun har i tillegg en profesjonell og privat bakgrunn som gir henne en enorm personlig troverdighet og integritet i sitt arbeid. Da hun opplevde å miste sin bror i Afghanistan i 2010 erfarte hun selv hvordan det er å miste det umistelige i en radikalisert og voldelig verden.
Nina har en egen evne til å møte mennesker der de er, hvorvidt hun snakker til ungdom eller etablert akademia.